قوانین کلی صادرات وواردات

فوانین ومقررات گمرکی


قوانین کلی صادرات وواردات

ماده شماره:۱
مقررات صادرات وواردات کالاوانجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان واردکنندگان وآنهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام است.
ماده شماره :۲
کالاهای صادراتی ووارداتی به سه گروه تقسیم می شوند:۱-  کالای مجاز۲-  کالای مشروط۳- کالای ممنوع
ماده شماره:۳
نیازبه کارت بازرگانی ازطریق اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران باتاییدوزارت بازرگانی
ماده شماره:۴
قبل ازپایان هرسال برای سال بعد پس ازنظرخواهی ازدستگاههای ذیربط واتاق ضمن منظورنمودن حقوق مکتسب تهیه وپس ازتصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشرنماید.
ماده شماره:۵
کلیه وزارتخانه های تولیدی همه ساله بایدپیشنهادات خودرا درخصوص شرایط صدور وورودکالاهای مشابه تولیدداخلی باتوجه به نیاز داخلی ومفتضیات کشور برای سال آینده تاپایان پانزدهم بهمن همان سال به بازرگانی اعلام نمایند.
ماده شماره : ۶
 اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است .
دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی  شورایعالی هماهنگی ترابری کشور براساس آئین نامه مصوب هیات وزیران تهیه می نماید .
ماده شماره : ۷
اماکن خاصی را برای نگهداری امانی  اختصاص دهد .

ماده شماره : ۸

واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند .
ماده شماره : ۹

بانک مرکزی و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.

ماده شماره :۱۰

مبادلات مرزی درآئین نامه اجرایی:

ماده شماره:۱۱

اختیاربه دولت جهت ایجادمناطق مرزی باتوجه به نیازکشور

ماده شماره:۱۲

واردات قبل از صادرات تکمیل وآماده سازی وبسته بندی کالاهای صادراتی بصورت ورودموقت باارائه تعهدباسفته معتبربه گمرک ازپرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات جزآنچه که جنبه هزینه باکارمزدداردمعاف است.

ماده شماره:۱۳

کلیه کالاهای صادراتی کشور بجزنفت وفرآورده های پایین دستی آن ازهرگونه تعهد باپیمان ارزی معاف می باشند.
ماده شماره:۱۴

مابه التفاوت اخذشده،کلیه وجوه دریافتی گمرکی،بجزآنچه جنبه هزینه وکارمزددارددررابطه باکالاها،مواد،اجزاءوقطعات خارجی موردمصرف درساخت  براساس دستورالعملی که درآئین نامه مشخص می شود.به صادرکتتده مستردمی گردد.

ماده شماره:۱۵

وزارتخانه های بازرگانی وامورافتصادی ودارایی موظفند.باحمایت تولیدات داخلی جهت ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی ازکالاهای وارداتی ازقبیل سود بازرگانی وعوارض گمرکی وغیره درموردهرکدام ازردیف های تعرفه گمرکی باماخذ مناسب درمجموع تحت عنوان سودبازرگانی تعیین وجهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایید.