قوانین کلی صادرات وواردات

فوانین ومقررات گمرکی


قوانین کلی صادرات وواردات

ماده شماره:۱
مقررات صادرات وواردات کالاوانجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان واردکنندگان وآنهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام است.
ماده شماره :۲
کالاهای صادراتی ووارداتی به سه گروه تقسیم می شوند:۱-  کالای مجاز۲-  کالای مشروط۳- کالای ممنوع
ماده شماره:۳
نیازبه کارت بازرگانی ازطریق اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران باتاییدوزارت بازرگانی
ماده شماره:۴
قبل ازپایان هرسال برای سال بعد پس ازنظرخواهی ازدستگاههای ذیربط واتاق ضمن منظورنمودن حقوق مکتسب تهیه وپس ازتصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشرنماید.
ماده شماره:۵
کلیه وزارتخانه های تولیدی همه ساله بایدپیشنهادات خودرا درخصوص شرایط صدور وورودکالاهای مشابه تولیدداخلی باتوجه به نیاز داخلی ومفتضیات کشور برای سال آینده تاپایان پانزدهم بهمن همان سال به بازرگانی اعلام نمایند.
ماده شماره : ۶
 اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است .
دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی  شورایعالی هماهنگی ترابری کشور براساس آئین نامه مصوب هیات وزیران تهیه می نماید .
ماده شماره : ۷
اماکن خاصی را برای نگهداری امانی  اختصاص دهد .

ماده شماره : ۸

واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند .
ماده شماره : ۹

بانک مرکزی و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.

ماده شماره :۱۰

مبادلات مرزی درآئین نامه اجرایی:

ماده شماره:۱۱

اختیاربه دولت جهت ایجادمناطق مرزی باتوجه به نیازکشور

ماده شماره:۱۲

واردات قبل از صادرات تکمیل وآماده سازی وبسته بندی کالاهای صادراتی بصورت ورودموقت باارائه تعهدباسفته معتبربه گمرک ازپرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات جزآنچه که جنبه هزینه باکارمزدداردمعاف است.

ماده شماره:۱۳

کلیه کالاهای صادراتی کشور بجزنفت وفرآورده های پایین دستی آن ازهرگونه تعهد باپیمان ارزی معاف می باشند.
ماده شماره:۱۴

مابه التفاوت اخذشده،کلیه وجوه دریافتی گمرکی،بجزآنچه جنبه هزینه وکارمزددارددررابطه باکالاها،مواد،اجزاءوقطعات خارجی موردمصرف درساخت  براساس دستورالعملی که درآئین نامه مشخص می شود.به صادرکتتده مستردمی گردد.

ماده شماره:۱۵

وزارتخانه های بازرگانی وامورافتصادی ودارایی موظفند.باحمایت تولیدات داخلی جهت ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی ازکالاهای وارداتی ازقبیل سود بازرگانی وعوارض گمرکی وغیره درموردهرکدام ازردیف های تعرفه گمرکی باماخذ مناسب درمجموع تحت عنوان سودبازرگانی تعیین وجهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایید.

Fixed Contact Form

ایجاد فرم سفارش،فرم تماس با ما در وردپرس با افزونه با افزونه Constant Contact Forms
وسط افزونه contact form  شما می توانید فرم های خود را با زمینه های داده ای که برای شما مناسب تر است، سفارشی کنید.به شما این امکان را می دهد تا فرم های مختلفی از جمله فرم سفارش ، فرم تماس با ما و هرگونه فرمی که شما بخواهید رو در وبسایت شما نمایش خواهد داد که می توانید در این فرم ها المان های مختفی از جمله باکس متن ، فیلد متنی ، فیلد ایمیل ، فیلد شماره تلفن ، منوی انتخابی ، منوی رادیویی و چک باکس را قرار بدید. همچنین برای جلوگیری از ارسال اسپم می توانید از کپتچای این افزونه استفاده کنید.

از مهمترین امکانات این افزونه :

با این افزونه شما می توانید فرم تماس با ما که کاربران بتوانند سفارش های خود را ارسال نمایند را بسازید.فرم های مورد نیاز خود را به آسانی بسازید بدون این که کد نویسی انجام بدهید و ما این افزونه را به مدیرانی که می خواهند فرم تماس با ما خوب و بدون مشکلی داشته باشند توصیه می کنیم.