شرایط اخذ نمایندگی بازرگانی سلطان برنج گسترشمال

شرایط اخذ نمایندگی  بازرگانی سلطان برنج گسترشمال

۱- تکمیل نمودن فرم تعهد نامه نظام نامه کیفی واخلاقی شرکت
۲ -تکمیل فرمهای شناسایی وواریز وجه التزام نمایندگی ذکرشده درقرارداد
۳- خریدحداقل ۵تن انواع برنج ایرانی ۲تن برنج خارجی ۱تن انواع چای گیلان ۱تن انواع چای خارجی و۲کیلو انواع زعفران قائنات که جمعا به قیمت روزمحاسبه گردیده ووجه آن ازطرف عامل فروش(طرف دوم)نقدابه حساب شرکت صادرات وواردات سلطانیان واریز وفیش واریزی به دفترحسابداری شرکت تسلیم میگردد.

۴- طبق موضوع قراردادظرف مدت یکماه پس از ارسال مدارک وواریز وجوه واریزی موضوع شرایط قراردادواحرزنمایندگی عامل فروش (طرف دوم)
۵ -میبایست نسبت خریدحداقل موضوع بند۳(همین عبارت)اقدام نماید
۶ – پذیرش وتقبل کلیه هزینه های باربری وحمل زمینی،هوایی ودریایی وتشریفات گمرکی وپستی وثبت سفارش وگواهیهای بهداشتی محصولات خریداری شده

مدت قرارداد 

 مدت این قراردادپس ازاحرازشرایط نمایندگی توسط طرف دوم یاعامل فروش برای مدت زمان یک سال منعقد می گردد وپس از اتمام مدت قراردادبارضایت طرفین قراردادقابل تمدیداست.درصورت عدم رضایت طرفین قراردادقابل فسخ می باشد.

تعهدات

تعهدات طرف اول:

۱- طرف اول متعهدمی گردددرحوزه منطقه(شهری)طرف دوم یاعامل فروش تنهاازطریق طرف دوم یاعامل فروش مبادرت به فروش نماید.

۲- طرف اول متعهدمیگرددکه تسهیلات زیرراجهت تسهیل امرفروش دراختیارطرف دوم یاعامل فروش قراردهد.

  • تبلیغات شرکت:کاتالوگ،بروشوروپوستر،تراکت تبلیغاتی ولیست محصولات جهت اطلاع رسانی بهتر.
  • تهیه محصولات خریداری شده ازطرف عامل فروش فوق الاشاره درموضوع قرارداد.
  • نظارت برحسن انجام کاردفترنمایندگی عاملیت فروش
  • معرفی متقاضیان خریدمحصولات این شرکت به نزدیکترین نمایندگی باتوجه به تبلیغات گسترده.

۳ – طرف اول مکلف است حداکثرظرف مدت زمان ۵روزکاری  نسبت به ارسال سفارش طرف دوم یانماینده فروش اقدام نماید.

۴ – طرف اول مکلف است که محصولات خریداری شده ازطرف نمایندگی رابه رویت طرف دوم برساند.

۵- طرف اول مکلف به نظارت برحسن انجام کارنمایندگی (طرف دوم)داشته وهرگونه تخلف شغلی ازتعهدنامه ونظام نامه کیفی واخلاقی طرف دوم یاعامل فروش راباتذکرکتبی ابلاغ نموده ومیزان خسارت احتمالی رابه دفترمدیرعامل شرکت صادرات وواردات سلطانیان بصورت مکتوب گزارش نماید.

۶- طرف اول موظف است پس ازپایان قرارداد کلیه مدارک واوراق شناسایی وچک تضمینی رمزداربانک ملی شعبه مرکزی گرگان به شماره……………………. وتاریخ    /    /    ۱۳که به نام سرکارخانم ملیحه دهرویه
مدیریت محترم شرکت صادرات وواردات سلطانیان صادرشده ودراختیارطرف اول میباشدرابه بانک مذکورارائه نموده ومبلغ چک تضمینی رادریافت نماید وپس ازاعلام رضایت شغلی برابرتعهدات نامه ونظام نامه کیفی واخلاقی وپس ازکسرمبالغ حاصل ازخسارت مادی ومعنوی احتمالی برابرگزارشات کتبی بازرسین طرف اول مابقی رابه طرف دوم یانماینده فروش مستردنماید.

ب – تعهدات طرف دوم:

۱- طرف دوم یاعامل فروش محق ومجازنیست که به نام ووکالت ازطرف اول اقدامی انجام دهدمگرمواردی که قبلاوصریحاوکتبااین اختیاربه اوتفویض شده باشد.
۲ -طرف دوم یاعامل فروش مکلف است که محصولات شرکت صادرات وواردات سلطانیان رادرشرایطی مناسب وعالی نگهداری وبفروش برساند.
۳ – طرف دوم یا عامل فروش مجازنیست که محصولی دیگربجای محصولات شرکت طرف اول رابجای محصولات بابرند(سلطانیان)رادرفروشگاهویاایجادتغییردراستراتژی های بازاریابی محصول نمایید.
۵ – طرف دوم یاعامل فروش درصورت فسخ قراردادمی بایست کلیه اسنادومدارک مبادله شده راپس ازتسویه حسابهای مالی ورضایت شغلی طرف اول به طرف اول عودت نماید.
۶ – طرف دوم یانماینده فروش چنانچه به دلایلی نیاز به فروش به نحوی خاص از قبیل فروش فوق العاده باتخفیف ویژه داشته باشد،بایستی مراتب راکتبا به شرکت اعلام ومجوزکتبی لازم رااخذنماید.قیمت فروش محصولات توسط نماینده فروش وباهماهنگی شرکت صادرات وواردات سلطانیان اعلام می گردد.
۷ – طرف دوم یانماینده فروش چنانچه سقف درخواست خریدش ازمیزان تضمین پیش پرداخت مندرج درماده ۷ این قراردادبیشترشودشرایط فروش طبق توافق جداگانه وخارج ازاین قراردادتعیین خواهدشد.
۸ – طرف دوم یانماینده فروش حق واگذاری مجوزنمایندگی خودرابه غیرندارد. خودبفروش برساند.
۹ – طرف دوم یاعامل فروش مکلف است که تمامی سعی وکوشش خودرادرجهت رعایت سیاست ،منافع ،وحقوق مادی ومعنوی طرف اول رامحفوظ داردوتنهامی تواندبانظرطرف اول اقدام به قیمت گذاری 
۱۰ – طرف دوم یاعامل فروش مجازبه فروش محصولات درخارج ازحوزه ی جغرافیایی تعیین شده درموضوع قراردادرانداردمگرباکسب اجازه ی کتبی ازطرف اول
۱۱ – طرف دوم یانماینده فروش به هیچ وجه مجاز به تغییرشکل وانداره وبسته بندی محصولات خریداری خودندارد.وبایدبه همان شکل وبسته بندی بفروش برساند.
۱۲ – طرف دوم یانماینده فروش درطول مدت قراردادحق واگذاری نمایندگی ،به اشخاص حقیقی وحقوقی دیگرراندارد.

تسویه حساب 

طرف دوم یانماینده ی فروش موظف به پرداخت کامل ونقدی مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل بیست میلیون تومان بعنوان حق نمایندگی ازطریق واریز به حساب شرکت صادرات وواردات سلطانیان وارسال تصویرفیش واریزی به شرکت می باشد.
توجه :(مبلغ حق نمایندگی پس ازپایان مدت قراردادغیرقابل استرداداست)

وجه التزام وتضمین حسن انجام کار

طرف دوم یانماینده فروش یک فقره چک تضمینی رمزدارازبانک ملی ایران شعبه مرکزی گرگان به مقدار ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیاردریال معادل دویست میلیون تومان به شماره حساب شرکت                   وبه تاریخ     /    /  ۱۳ به نام سرکارخانم ملیحه دهرویه بابت تضمین وپیش پرداخت محصولات خریداری شده وحسن انجام کارتوسط طرف دوم یا نماینده فروش موضئع قراردادبه شرکت تحویل نماید.                       توجه :(امکان تغییرنوع ومیزان وجه ضمانت ازطریق مذاکرات حضوری وجوددارد)

شرایط حل اختلاف   

کلیه موارد اختلاف ناشی از این قرارداددرمرحله اول ازطریق داورمرضی الطرفین حل خواهد شد ئدرصورت عدم توافق طرفین طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به دادگاه ذیصلاح ارجاع داده خواهد شد

 توضیحات 

این قرارداد درچهارصفحه به استنادماده ۱۰ قانون مدنی ومواد۴۵۴و۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی وسایر مقررات جمهوری اسلامی در۹ماده ویک تبصره ودونسخه ی متحدالمتن والاعتباردرتاریخ    /   /    ۱۳ تنظیم وپس ازامضاء مبادله گردید                                                                                                                                                                                                                                           ملیحه دهرویه                                              نام ونام خانوادگی                       
                                                            مدیرعامل شرکت صادرات وواردات سلطانیان                                                 طرف دوم یانماینده فروش
 

Fixed Contact Form

ایجاد فرم سفارش،فرم تماس با ما در وردپرس با افزونه با افزونه Constant Contact Forms
وسط افزونه contact form  شما می توانید فرم های خود را با زمینه های داده ای که برای شما مناسب تر است، سفارشی کنید.به شما این امکان را می دهد تا فرم های مختلفی از جمله فرم سفارش ، فرم تماس با ما و هرگونه فرمی که شما بخواهید رو در وبسایت شما نمایش خواهد داد که می توانید در این فرم ها المان های مختفی از جمله باکس متن ، فیلد متنی ، فیلد ایمیل ، فیلد شماره تلفن ، منوی انتخابی ، منوی رادیویی و چک باکس را قرار بدید. همچنین برای جلوگیری از ارسال اسپم می توانید از کپتچای این افزونه استفاده کنید.

از مهمترین امکانات این افزونه :

با این افزونه شما می توانید فرم تماس با ما که کاربران بتوانند سفارش های خود را ارسال نمایند را بسازید.فرم های مورد نیاز خود را به آسانی بسازید بدون این که کد نویسی انجام بدهید و ما این افزونه را به مدیرانی که می خواهند فرم تماس با ما خوب و بدون مشکلی داشته باشند توصیه می کنیم.