راههای نگهداری زعفران سوپرنگین قائنات

پس ازتجربه وتحقیقات زیادی از زعفران کاران عزیزدرسراسرکشورومطالعه ی مقالات ارزشمند کارشناسان مختلف داخلی وخارجی چنین استنباط کرده است که:

راههای نگهداری زعفران سوپرنگین قائنات

۱-زعفران باید به صورت رشته نگهداری شود.چون اگر بعداززمانی که چیده ودسته شد ازهم جدا ورشته نشود. در زمانی کوتاهی دیگرنمیتوان رشته های یک دسته رابه سادگی ازهم جدانمود.

 ۲-زعفران نباید درمعرض نور وگرما باشد

۳-زعفران نباید شکسته شود.چون عناصرمربوط به بوی زعفران درفضا منتشروپراکنده می گردد

۴-زعفران نباید درمعرض هوا قراربگیرد.چون باعث خشکی وشکنندگی ساقه ی زعفران می گردد.۵-زعفران باید درظرفهای فلزی بدون منفذ نگهداری شو

زعفران سوپرنگین قائناتنگهداری زعفران

AdminAuthor posts

تاجر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *