لطفا قالب را فعال نمایید خانه - شرکت صادرات و واردات سلطانیان(فروشگاه آنلاین)

خدمات شرکت

فروشگاه آنلاین

صادرات وواردات

برنج چای زعفران

واردات

انواع برنج وچای خارجی

فروشگاه(آنلاین)

فروش برنج معطر ایرانی وخارجیفروش چای بهاره گیلانفروشزعفران سوپرنگین قائنات

فروشگاه(آنلاین)

  برنج چای زعفران    

فروشگاه (آنلاین )

شرکت صادرات و واردات سلطانیان

یکی ازمزایای خریدازفروشگاه(آنلاین)شرکت صادرات وواردات سلطانیانتازه بودن محصول وبه روز بودن قیمت هاست به همین منظورکارشناسان مربوط به هرمحصول ازکم وکیف محصولات وارداتی وداخلی باخبر وازمرغوبیت کالاهای تحت نظارت خودمطمئم بوده باخبرازمرغوبیت کالاهای تحت نظارت خودمطمئن بوده وکلیه آیتم های مرغوبیت کالاازقبیل تاریخکاشت ،برداشت،بسته بندی،.نگهداری،حمل ونقل وقیمت واقعی آگاهی کامل داشته وهمینطورقبل ازارسال محصولات دراین فروشگاه به طورروزانه موردارزیابی دقیق کارشناسان این شرکت قرارمیگیردتارضایت کامل مشتریان عزیز رادرسراسر ایران وجهان فراهم نماید.

_

آیا به دنبال مرغوبترین برنج معطرایرانی هستید؟

آیا چای بهاره لاهیجان اصل راپیدا نمی کنید؟

آیابهترین زعفران دنیا رامی شناسید؟

تلفن دفترمدیرشرکت۰۱۷۳۲۱۳۸۰۸۹

تلفن دفترمدیرفروشگاه۰۹۱۲۹۴۱۹۵۷۵

تلفن کارشناس محصولات۰۹۱۱۲۴۰۴۲۵۲

تلفکس شرکت۰۱۷۳۲۱۷۶۷۸۶ازمابپرسید

کارشناسان ما به شما پاسخ میدهند

چگونه میتوان برنج هاشمی اصل آستانه اشرفیه گیلان راازبرنجهای مشابه تشخیص داد؟ اصولا کدام منطقه ازایران برنج های مرغوب وخوش طعم وخوش پخت دارد؟ انواع برنج ایرانی کدامند؟درکدام مناطق ایران برنج کشت می شود؟ بهترین نوع چای گیلان درکدام منطقه گیلان قراردارد؟زعفران درکدام مناطق ایران کشت می شود؟برترین زعفران ایران کدام است؟ودرکجاکشت می شود.

قیمت زعفران امروزشنبه۲۵اسفند ماه۱۳۹۷ 

زعفران پوشال اصل قائنات           کیلو/۹۲۰۰۰۰۰۰ریال

زعفران سرگل اصل قائنات             کیلو/۹۵۰۰۰۰۰۰ریال

زعفران نگین اصل قائنات                 کیلو/۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال

زعفران نگین سوپراصل قائنات           کیلو/۱۲۰۰۰۰۰۰۰ریال

صداقت

معجزه میکند

ما میتوانیم

مرغوبترین برنج معطرایرانی وچای بهاره گیلان وزعفران سوپرنگین قائنات رابه سراسرجهان صادرکنیم

_

ما افتخارداریم که میتوانیم مرغوبترین برنج معطرایرانی رامستقیماازشالیکاران گیلانی ومازندرانی وگلستانی وبهترین چای بهاره گیلان راازمزارع سرسبزلاهیجان وبهترین زعفران سوپرنگین قائنات راباترجیحات مشتریان تجاری مطابقت داده وبا اولویت بندی به همطوطنان عزیزمان درسراسرایران وجهان ارائه نماییم

217محموله برنج به اروپاوامریکا
315محموله چای به اروپا وامریکا
418محموله زعفران به اروپا وامریکا

فروشگاه (آنلاین)

قیمتها به روزاست برای اطلاع دقیق ازقیمتها بادفترمدیرفروشگاه تماس بگیرید

قیمت انواع برنج چای زعفران

برنج طارم محلی

معطر مازندران

۱۳۰۰۰تومان

۱۰دلار

 • محصول
 • بابل وآمل
 • روش آبیاری
 • آب چاه و آبندان
 • برداشت محصول
 • مکانیزه

  برنج طارم دمسیاه

  آستانه اشرفیه

  ۱۷۰۰۰تومان

  ۱۳دلار

  • محصول
  • آستانه ولنگرود
  • روش آبیاری
  • آب رودخانه سپیدرود
  • برداشت محصول
  • مکانیزه

   برنج صدری هاشمی اصل

   آستانه اشرفیه گیلان

   ۱۵۵۰۰تومان

   ۱۱دلار

   • محصول
   • آستانه ولنگرود
   • روش آبیاری
   • آب رودخانه سپیدرود
   • برداشت محصول
   • مکانیزه

    برنج فجرسوزنی

    مینو دشت گلستان

    ۱۱۰۰۰تومان

    ۷دلار

    • محصول
    • مینودشت
    • روش آبیاری
    • آب چاه وآب بندان
    • برداشت محصول
    • مکانیزه

    سوالات متداول

    اگرسوالی داریدبپرسید


    به پرسش وپاسخهای زیرتوجه فرمائید. چنانچه پاسخ سوالات خود رانیافتید

    میتوانید سوالاتتان رابا کارشناسان باتجربه ی ما درمیان بگذارید وپاسخهایتان رادریافت کنید

    چگونه میتوان برنج هاشمی اصل آستانه اشرفیه گیلان را ازبرنجهای مشابه تشخیص داد؟

    برابرتجارب سالیان معمولامیبایست برنج هاشمی اصل آستانه اشرفیه را ازکشاورزان صدیق وپاکدست منطقه ی آستانه ی اشرفیه گیلان تهیه کرد. واماچون همه خواستاران این برنج به آن کشاورزان دسترسی ندارندودرثانی میزان زمین های زیرکشت این محصول جهانی به مقدار محدوداست لذا میبایست باکارشناسان صادق وذبده ی برنج صدری هاشمی اصل آستانه اشرفیه گیلان که درشرکت صادرات وواردات سلطانیان مشغول بکارهستند تماس بگیرید.

    اصولاکدام منطقه ازایران برنج های مرغوب وخوش طعم وخوشپخت دارد؟

    درپاسخ به این سوال باید گفت تمام مناطق ایران دارای برنجهای خوب وخوشپخت و معطراست . ولیکن استان گیلان رتبه اول برنج رادرایران کسب کرده وبدون تردیدوتمام ایرانیان عزیز ازاین موضوع اگاهی دارند.حتی بسیاری ازملیتهای دیگرکشورها هم ازاین موضوع مطلع هستند.وازکشورهای بزرگ اروپایی وامریکایی نیزبامادرتماس هستند که درخواست برنج مرغوب ایرانی گیلان رادارند

    انواع برنج ایرانی کدامند؟

    برنجهایی که درسراسرایران به زیرکشت میرود به این شرح است: راتون.موسی طارم سرد.هاشمی.صدری هاشمی.طارم.طارم دمسیاه.طارم سنگی.طارم معطر.گرده.چرام(۱).چرام(۲).دم زرد. دم سرخ.بینام.علی کاظمی.چمپا.عنبربو.خزر.فجرسوزنی.فجرروغنی.سفیدرود. ندا.شیرودی.لنجون.کامفیروزی.ووو

    درکدام مناطق ایران برنج کشت می شود؟

    برابراطلاع این شرکت دراستانهای گیلان.مازندران.گلستان.آذربایجان.خوزستان.اصفهان.فارس.کهکیلویه بویراحمد.وبعضی نقاط خراسان برنج کشت می شود

    بهترین نوع چای گیلان درکدام منطقه قرار دارد؟

    بهترین نوع چای گیلان درباغات شیب دارچای لاهیجان وروستاهای اطراف این شهرستان کشت وبرداشت میشودکه مرغوبترین چایش چای بهاره گیلان است .که بسیار کمیاب وصادراتی میباشد

    زعفران درکدام مناطق ایران کشت می شود؟

    زعفران درمناطق استان خراسان.استان گلستان.استان گیلان.استان سیستان وبلوچستان.استان کردستان.استان هرمزگان کشت میشود

    برترین زعفران ایران کدام است؟ودرکجا کشت می شود؟

    زعفران ازانواع مختلفی دارد.ازسالیان بسیار دور و برابراطلاع بسیاردقیق وآزمایشات مکرر درداخل وخارج از کشوربهترین نوع زعفران زعفران سوپرنگین است که اختصاصا درشهرستان قائن وروستای های اطراف این شهرستان کاشته وبرداشت می شود .که حرف اول زعفران رادر ایران وجهان رامی زند.